บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)

บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)
 
บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)
๑๑ ส.ค. ๖๐ ณ ห้อง ๙๑๐ เป็นงานเพื่อส่งเสริมการสร้างเป้าหมายการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ
เพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative leaders)
 
บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)

บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)บ้านของเรา...รามาธิบดี เพื่อนักศึกษาแพทย์ใหม่ (รุ่น ๕๓)