ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 สู่ชั้นคลินิก