งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓)