รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

ไปเรียนเป็นหมอที่รามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล