โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 16 A TAXI DRIVER”