You are here

ECM1 Elderly Care Management

Elderly Care Management 

 

ECM1 Elderly Care Management

 

ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2561 กำหนดรวม 120 ชั่วโมง (20 วัน)
         - การบรรยายและศึกษาดูงานในประเทศ        วันอังคาร-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. 
         - ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ กำหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 (ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงเรียน)
         หมายเหตุ: วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
                    ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไม่บังคับการดูงานต่างประเทศ)

การรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 61
ประกาศรายชื่อ : ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 61 
การชำระค่าลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 61