พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46