หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์
รวมทั้งบุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ คณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559