You are here

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18
 
 
 
 

     ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา จัดโครงการ “ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18” ประจำปี 2555 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก เรียนรู้วิชาชีพแพทย์ การทำงานของแพทย์ และการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสถานที่จริง เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพแพทย์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งปลูกฝังความสามัคคี ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมต่อนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่

     เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล