ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสมัครขอรับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ MUPSF