ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสมัครทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านการศึกษา