You are here

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔
.......................................................
มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา ระบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
 

 เอกสารประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา๒๕๕๔

 หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔