You are here

ตารางกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ และโครงการสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านความกตัญญู ระหว่างวันที่ 10 และ 15 พฤษภาคม 2553

ตารางกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ และโครงการสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านค

วามกตัญญู

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 10 และ 15 พฤษภาคม 2553

ณ ห้อง L 01 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

***************************************************************************

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553

08.30 น.                               ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.                   พิธีเปิดและต้อนรับนักศึกษาสู่คณะวิทย์ฯ และแนะนำการเรียนรู้ที่คณะ   วิทยาศาสตร์

 -  โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (L 01)

09.30-12.00 น.                   แนะนำหลักสูตรและปฐมนิเทศโดย

 -  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้อง L 03

                                                                -  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

                                                                -  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.มหาราช นครราชสีมา

                                                                -  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

                                                                -  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

12.00 น.                               พัก

130.00 น.                             นักศึกษาเข้าเรียนรายวิชาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                                                (เรียนระหว่างวันที่ 10-21 พ.ค. 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง L 01)

 

วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2553

09.00-10.20 น.                   -  ลงทะเบียนบริเวณลานรอบตึกกลม หน้าห้อง L 01

 -  นักศึกษาและญาติเข้าห้องประชุม L 01

10.20-11.00 น.                   -  ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                                -  พระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา

                                                                -  พิธีถวายสังฆทาน

                                                                -  พระสงฆ์รับถวายภัตตาหารเพล ที่ห้อง L 02

11.00-12.00 น.                  -  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กล่าวรายงาน หลักการให้รางวัลกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

                                                                -  ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลกายวิภาคศาสตร์

                                                                -  ประธานกล่าวขอบคุณญาติอาจารย์ใหญ่

 -  นักศึกษาแพทย์มอบดอกไม้เชิดชูเกียรติอาจารย์ใหญ่ ให้ญาติอาจารย์ใหญ่

-   พระสงฆ์สวดมาติกา บังสุกุล และรับประเคนเครื่องไทยธรรมที่ห้อง L 01

                                                                -  กรวดน้ำ

                                                                -  พระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

12.00-13.00                         -  ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

13.00-15.00                        -  เข้าเยี่ยมอาจารย์ใหญ่ ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 3 (เฉพาะญาติที่มีความประสงค์)