You are here

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

          มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556  สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา   ดังนี้

 

 

โควตาวิทยาเขต  กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี     
Q020110830 นายคณิน ลีอารีย์กุล
Q020114966 นส.ขนิษฐา ปานสำเนียง
Q020123148 นายปวเรศ ชุติมานนท์

โควตาวิทยาเขต กลุ่มนครสวรรค์

   
Q020113271 นส.พรทิพา ศรีวัฒนา
Q020114136 นส.ศุภาพิชญ์ เมธาเศรษฐ์
Q020130543 นายพิชญ์ สุวรรณเศรษฐ์
โควตาวิทยาเขต  กลุ่มอำนาจเจริญ    
Q020103214 นายศม ทรัพยสาร
โควตาวิทยาเขต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    
Q020102187 นส.ณัฐฌา แต่ตรงจิตต์
โควตาพื้นที่ โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ    
Q020100048 นส.อาภากร วิทยเจริญพงษ์
Q020110049 นส.ปัญชลิตา วรกันต์กุล
โควตาโครงการพิเศษ    
- โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา - ไม่มี -  
- โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปะ - ไม่มี -  
- โครงการรับนักเรียนชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ไม่มี -  
โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี)    
- โครงการพิเศษ สำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ - ไม่มี -  
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ - ไม่มี -  

โครงการ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการสอบเข่งขันทางวิชาการ
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   
นายอมรเทพ เอี่ยมธาดานัย    
นายถวิต เบญจพงศาพันธุ์    
นายภคพล ซื่อสัจจพงษ์    
นายวินภพ โกวิชกุล    
นายศุภวิชญ์ ตันนำแสง    
นส.สุมลกาญจน์ อยู่สวัสดิ์    
นส.แก้วตา จีระประดิษฐ    
นายชนกชนม์ คงเกริกเกียรติ    
นายจิรายุ นิ่มวนาดอน    

 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งผลการศึกษาฯ (GPAX) พร้อมผล ONET ให้ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน วันที่ 6 เมษายน 2556 สำหรับการดำเนินการต่างๆของนักศึกษาใหม่ ให้ติดตามขั้นตอนการดำเนินการด้านการศึกษาได้ที่ website: http//www.mahidol.ac.th/quota2013 หรือ http://www.ra.mahidol.ac.th หรือ http://www.ra.mahidol.ac.th /mededrama และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011289, 02-2011644, 02-2011053

เอกสารแนบ: