You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I (MCQ)

เรียน   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6

ด้วยคณะฯ กำหนดจัดการสอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I (MCQ) ในวันที่ 28 มีนาคม และวันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 - 6 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในครั้งนี้ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

เอกสารแนบ:

หน่วยประเมินผลการศึกษา
9 มีนาคม 2558