งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่๖ รุ่นที่ ๔๔

 
กำหนดการ
โครงการ “งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่  ๖”  รุ่นที่ ๔๔
วันพุธที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น  ๒  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
...................................................................................
 
๐๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. นักศึกษาแพทย์ลงทะเบียนที่หน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น  ๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง “แพทยสมาคม  :  องค์กรแพทย์ที่ควรรู้จัก
-  ศ.พญ.สมศรี   เผ่าสวัสดิ์
   ตำแหน่ง อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   และผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.
บรรยายเรื่อง “บทเรียนที่ (ยัง) ไม่ได้สอน
-  ผศ.นพ.ภาวิทย์   เพียรวิจิตร
    อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง  “I  Believe  I  Can  Fly
-  นพ.กรพรหม    แสงอร่าม
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง “รู้อย่างนี้ไม่มีจน
-  นพ.พงศกร   เอื้อชวาลวงศ์
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โดย  งานการศึกษาระดับปริญญา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน   ณ  บริเวณหน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น  ๒
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
พิธีอำลาอาจารย์
โดย  นักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่ ๖  (รามาธิบดี  รุ่นที่ ๔๔)
ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น ๒  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และวัดตัวเสื้อครุย  ณ ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์