ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล