ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2022 ครั้งที่ 18 เรื่อง "Emerging Aspects on Diabetes Management"