ขอเรียนเชิญอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย "EXTENDED REALITY OXRJ”