ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Open House การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ New Normal

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเช้า ภายในงานมีกิจกรรมวิชาการจาก ดร. พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา และนพ.กรรชิต คุณาวุฒิ เยี่ยมชม booth ที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย ช่วงบ่าย มีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมงานบริการด้านอาชีวอนามัยในอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับจำกัด สามารถจองที่นั่งผ่านสแกน QR Code

(กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง on-site และ online)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม