ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 6 (Virtual Workshop on Safe Community) "หยุดความรุนแรง ให้เสริมพลังชุมชน"