ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "ข้อควรรู้สำคัญในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ"