ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2567