ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรในคณะฯ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ Assessment and Remediation System