การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2022 ครั้งที่ 11 เรื่อง “The Never-Ending Pursuit of Knowledge”