การประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (online) เรื่อง FUTURE DIRECTION TO THE DIGITAL HEALTH ERA FOR AGING SOCIETY