You are here

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2565 หัวข้อ : ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์