You are here

ผลการประกวดรายงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปี 3 งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลการประกวดรายงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปี 3
งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 ตุลาคม 2555