การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วย พราเดอร์-วิลลี่ ประจำปี ครั้งที่ 11