ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมกับการต่อยอด