เรียนเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 22 PRACTICAL INSIGHTS ON RHEUMATOLOGY FOR THE NON-RHEUMATOLOGIST