ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"