พบปะสังสรรค์วัน RAMA-HEMOPHILIA day สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวฮีโมฟีเลีย