ประชุมเชิงปฏิบัติการโสตสัมผัสวิทยาสำหรับแพทย์ เรื่อง The modern hearing aid