ประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน