เปิดรับสมัครวุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี