มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2567