ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล