ขอแสดงความยินดี รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2561