ขอแสดงความยินดี ดร.ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์ และ Dr. Meng-Shin Shiao