You are here

คณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC ตับ, DSC ไต และ DSC ปลูกถ่ายไขกระดูก

 
 
คณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC ตับ, DSC ไต และ DSC ปลูกถ่ายไขกระดูก