แสดงความยินดี รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ