แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช