ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ

ขอแสดงความยินดีแก่ 
 
รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริหาร