You are here

ข่าวน่ายินดี : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม


 

     ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่น่าภูมิใจ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเว็บไซด์ยอดนิยม จาก ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์  โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา รางวัลนี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์นายแพทย์ศักดา อาจองค์, อาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ คุณจารุวรรณ  ลีลาภรณ์ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง, ทีมงานประชาสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนตัวแทนจากทุกภาควิชาและหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้โครงการจัดทำเว็บไซต์ของภาควิชาและหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานระยะเริ่มต้นไปด้วยดี สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม  โรจนสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้เป็นกำลังสำคัญของการทำงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ำถึงแผนงานต่อ ๆ ไป ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปยิ่งขึ้น และขอให้คิดว่ารางวัลนี้เสมือนเป็นรางวัลของชาวรามาธิบดีทุกคน