รางวัลตำราดีเด่น TTF Award

6.	รางวัลตำราดีเด่น TTF Award

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับรางวัล ตำราดีเด่น TTF Award  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552 เรื่อง ตำรานิติจิตเวชศาสตร์