ขอแสดงความยินดีแก่ นางสุชาดา เจะดอเลาะ

 

 

 

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสุชาดา เจะดอเลาะ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เนื่องในโอกาสเข้ารับประทานเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนที่ดำเนินการโดยนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทและเอกเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ