แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์