แสดงความยินดีศิษย์เก่ารามาฯดีเด่นปี 58 นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์