รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการบริการ

 

     ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะเป็นหัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาแบบบันทึกการดูแลสุขภาพเด็กอย่างเป็นองค์รวม จนทำให้ผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบ มีผู้นำไปใช้อย่างแพร่หลาย และได้ทำงานวิจัยจนนำไปสู่นโยบายชี้นำสังคม ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาเด็กที่สัมผัสสารตะกั่ว แบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น (ลิขสิทธิ์ ว๑.๒๑๓๕) ต้นแบบคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียนและโรงพยาบาล นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย (Thai International Health Care Standard Training Center - TITC ) เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Asia Medical Hub ในการนี้ได้เกิดนวัตกรรมของระบบบริการรักษาจำนวนมาก อาทิ สถานีโทรทัศน์ RAMA Channel โทรทัศน์สุขภาพเพื่อปวงชน โปรแกรม Incidence Occurrent Report (IOR) และ Fall risk Online, Electronic Medical Record (EMR) ในรูปแบบ opensource ซึ่งไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และสามารถรองรับการขยายผลสู่ฐานข้อมูลระดับประเทศเป็นการประหยัดเงินตราของชาติ เชื่อมโยงกับโปรแกรมบริหารยา (Electronic Medication Administration Record - EMAR) และรถจ่ายยาอัจฉริยะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นับเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาคุณภาพระดับสากลของประเทศไทยอย่างแท้จริง